CAPPUCCINO ALMOND

Cappuccino Almond Blizzard® Treat

Brownie Temptation Blizzard®

 

 

 

ກາເຟ ແລະ ຖົ່ວອາວມອນປະສົມກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ.

 

ຂຶ້ນເທິງ