CARAMEL ALMOND

Caramel Almond Blizzard® Treat

Caramel Temptation Blizzard®

 

 

 

ຄາລາເມວແລະຖົ່ວອາວມອນຕ່ອນນ້ອຍໆປັ່ນລວມກັນກັບກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບນຽນລະອຽດ.

 

ຂຶ້ນເທິງ