STRAWBERRY OREO®

Strawberry Oreo® Blizzard® Treat

strawberry Temptation Blizzard®

 

 

 

ເປັນການລວມຕົວກັນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບລົດຊາດອັນແສນຫວານ.

 

ຂຶ້ນເທິງ