Smoothies

Smoothies

Smoothies

ສະມູດຕີ້
 
 
 

ລົດຊາດທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້:

  • ໂອຣິໂອ®
  • ຊາຂຽວ
  • ຄາປູຊິໂນ
  • ຄາລາເມວ
  • ມ໋ອກຄ່າ

 

ກາເຟປັ່ນກັບກະແລັມDQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ,ຕົບແຕ່ງດ້ວຍວິບຄຮີມທັອບປິ້ງລົດຊາດທີ່ທ່ານມັກ.

 

ຂຶ້ນເທິງ