Fruit Drinks

Fruit Drinks

Arctic Rush®

ນ້ຳໝາກໄມ້ຫຼາກລົດ
 
 
 

ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍລົດຊາດ:

  • ໝາກກ້ຽງ
  • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ
  • ອໍເຣັນຈ໌ ພາຍແອບໂປ້

 

ເຮົາຈະໃຊ້ໝາກໄມ້ຫວານຫອມທີ່ທ່ານເລືອກ ປັ່ນຈົນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຕື່ມຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ທ່ານແບບເຖິງໃຈ.

 

ຂຶ້ນເທິງ