Sundaes

Sundaes

Peanut Buster® Parfait

ຊັນເດ

 

    • ພາຍແອບໂປ້
    • ຊ໋ອກໂກແລັດ
    • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ

ເປັນເວລາກວ່າ 70 ປີ ມາແລ້ວທີ່ DQ™ ໄດ້ຂຶ້ນຊື່ເລື້ອງ ກະແລັມຊັນເດທີ່ແຊບເລີດ. ລາດໜ້າດ້ວຍຮ໋ອດຟັດເພີ່ມຄວາມແຊບຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ