Cono Waffle

Cono Waffle

Peanut Buster® Parfait

ວາຟເຟິນ ໂຄນ
 
 

ມີໃຫ້ເລືອກ:

    • ແບບດັ້ງເດີມ
    • ແບບຈຸ່ມຊ໊ອກໂກແລັດ

ແລະ ຄວາມດັ້ງເດີມຂອງ DQ™ ກໍ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ! ວາບເຟີນກອບໆຫອມຫວານຕຽມໄວ້ເພື່ອຊັນເດນີ້ສະເພາະ ເສີບກັບ ກະແລັມ DQ™ ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບໜຸ້ມໆ ແລະຍັາມີແບບຈຸ່ມຊ໊ອກໂກແລັດໄວ້ໃຫ້ລອງອີກ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ